Menu boczne

Organizatorzy:

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych
Stowarzyszenie Eko-Biegły

Patroni merytoryczni i medialni, sponsorzy

 

 

Agenda

 

Szczegółowa agenda wydarzenia będzie opublikowana i rozesłana przed konferencją, która odbędzie się 02 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na ul. Legnickiej 65.

Teraz przedstawiamy ramowy plan konferencji:

Miejsce konferencji: Wrocław, ul. Legnicka 65

02 czerwca 2017, piątek

9.00 – otwarcie rejestracji na konferencje

9.30 – Powitanie uczestników, wykład inauguracyjny

10.00 – I Panel prezentacji: Badania naukowe dotyczące  ekologii i innowacji

10.45 – Przerwa na nawiązywania kontaktów przy kawie i ciastku (czas na networking)

11.00 – II Panel prezentacji: Technologie i rozwiązania eco-innowacyjne

(prezentacja przedsiębiorców, success story, inspiracje)

12.00 – Wręczenie nagród dla przedsiębiorców i instytucji

12.30 – Obiad i możliwość nawiązywania kontaktów (czas na networking)

13.20 – dyskusja przy posterach

14.00 – III panel prezentacji: Innowacyjne badania, prace badawczo-rozwojowe

15.20 – Dyskusja  moderowana: EKO-INNOWACJA

We wprowadzeniu do dyskusji przedstawione będą motywacje i źródła finansowania badań i wdrożeń ekoinnowacyjnych rozwiązań. Następnie będzie prowadzona dyskusja nad takimi tematami jak:

 • Jak pobudzać ekokreatywność naukowców?
 • Jak znajdować wspólne tematy nauki i biznesu leżące w obszarze ekoinnowcji?
 • Czy rewolucja przemysłowa 4.0 ma coś wspólnego z ekoinnowacją?

(Do dyskusji zaproszeni są przedstawiciele nauki, organizacji NGO, oraz przedsiębiorstw)

16.00 – Oficjalne zakończenie konferencji, przyznanie nagród za najlepsze prezentacje.

Nagrody, regulamin

 

W celu promowania działań proinnowacyjnych i proekologicznych oraz współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, komitet organizacyjny konferencji postanowił utworzyć następujące kategorie nagród:

 • Nagroda za ekoinnowacyjne badania – dla naukowców prezentujących na konferencji wyniki swoich prac badawczych.
 • Nagroda za ekoinnowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie – dla firm, które opracowały lub, wdrożyły lub stosują nowoczesne rozwiązania zwiększające ochronę środowiska.
 • Nagroda za ekoinnowacyjny produkt – dla firmy, które opracowały lub sprzedają produkty wpływające pozytywnie na środowisko.
 • Nagroda za proekoinnowacyjne  działania – dla instytucji  lub firm za podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie innowacji, ekologii.

 1. Nagroda spełnia funkcję opiniotwórczą. Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów ma na celu pomóc producentom lub wyłącznym dystrybutorom produktów, instytucjom lub naukowcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w potwierdzeniu, że ich działania mają charakter proekologiczny i proinnowacyjny.
 2. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu bez ograniczeń pól eksploatacji.
 3. O przyznaniu Nagrody decydują wyłącznie głosy ekspertów. Nagroda jest przyznawana tylko w przypadku zdecydowanej większością głosów ekspertów (minimum 2/3).
 4. Zespół Ekspertów będzie rozpatrywał jako kandydatów do Nagrody tylko zgłoszenia dobrowolne.
 5. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów oraz Organizator zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy procesu oceniania.
 6. Zespół Ekspertów nie udziela nikomu informacji o powodach negatywnej oceny.
 7. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na łamach strony http://ecoinnovationsummit.eu oraz innych stron.
 8. Procedura zgłaszania i wyłaniania nagrodzonych :
  • w przypadku Nagrody pierwszej: Nagroda za ekoinnowacyjne badania jest przyznawana naukowcowi lub grupie naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań  na organizowanej konferencji naukowej. Decyzja o przyznawaniu jest podejmowana na podstawie przesłanego zgłoszenia oraz prezentacji referatu lub posteru. Na zakończenie konferencji jest wręczana nagroda.
  • w przypadku trzech pozostałych kategorii zgłoszenia są przyjmowane mailowo. Wypełniony formularz należy przesłać na adres konferencja@ecoinnovationsummit.eu do dnia 29 maja 2017.  Zgłoszenia mogą być samodzielne lub przez organizatorów. W przypadku samodzielnego zgłoszenia opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 498,00 złotych. W ramach opłaty wliczone jest: udział przedstawiciela firmy w konferencji, umieszczenie informacji w książce abstraktów, możliwość postawienia roll up, wystawiane materiałów informacyjnych oraz informacje uzasadniające decyzje.  W przypadku pozytywnej decyzji nagrodzony otrzymuje: statuetkę, dyplom w języku polskim i angielskim, uzasadnienie przyznania wyróżnienia oraz prawo do umieszczania oznaczenia graficznego na swojej stronie dotyczącego otrzymanej nagrody. Nagrody będą wręczane na konferencji.
 9. Nagrody są powiązane z konferencją ECO-INNOVATION-SUMMIT.EU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

formularz zgłoszeniowy do nagrody

Dla sponsorów

Szanowni Państwo,

Wsparcie konferencji to nie tylko aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility), ale przede wszystkim akt określenia się wobec naszego środowiska, jak również rozwouj gospodarczego.

Co zyskują firmy?

Podziękowania w eleganckiej formie, wystawione i podpisane przez organizatorów
Możliwość spotkania z naukowcami, szczególnie kiedy firma potrzebuje wsparcia rozwoju w określonym kierunku.
Umieszczenie informacji na materiałach konferencyjnych (np. strona www, komunikaty, ulotki …).
Możliwość prezentacji w postaci wystąpienia, stoiska, roll-upu itp.

Zakładamy dotarcie z informacją do ponad 20 tysięcy osób.

Na co przeznaczone będzie wpłata?

Instytucje organizujące konferencje realizują misje społeczne, a ewentualny zysk zawsze przeznaczają na działalność statutową. Przeznaczone środki zwiększą jakość i dostępność realizowanej konferencji. Dzięki temu w szerszy sposób jesteśmy w stanie dotrzeć z informacją oraz przyczynić się do zmiany postawy na bardziej pro-eko-innowacyjną.

Jak można wesprzeć?

Wszelkie w płaty przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe!

Poprzez wykonanie darowizny na organizację, fundację, stowarzyszenie z dopiskiem EcoInnovationSummit
Ufundowanie jednego z elementów organizacji konferencji np. cateringu.
Umowa sponsorska, w której organizator wykona usługę promocyjną na konferencji (wystawiamy fakturę).
Ufundowanie nagród na konferencji czy stypendium uczestnictwa.

Jeśli, na któreś z pytań odpowiesz TAK, to proszę o kontakt.
– Czy szukasz pracowników kompetentnych w nowych ekologicznych technologiach, rozwiązaniach?
– Czy szukasz kontaktów ze światem nauki w celu pozyskiwania finansowania na realizacje projektów badawczo-rozwojowych?
– Czy budujesz wizerunek swojej firmy jako proekologicznej i proinnowacyjnej?
– Czy chcesz, aby nasze środowisko naturalne było zachowane i pielęgnowane ?
– Czy szukasz pomysłów do inwestowania?

Szybki kontakt jest wskazany,
ponieważ już rozpoczęliśmy komunikowanie światu o tym wydarzeniu.

Jesteśmy dla Państwa do dyspozycji.

konferencja@ecoinnovationsummit.eu

.

.

.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy:

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych
Stowarzyszenie Eko-Biegły

Patroni merytoryczni i medialni, sponsorzy

 

 

O konferencji – Słowo wstępu

Rozwój przemysłu a także niewystarczające mechanizmy kontroli źródeł niskiej emisji przyczyniają się do coraz większych problemów ze smogiem w miastach, jak również odpadami, odorami, hałasem czy też czynnikami stresogennymi, oddziałują w negatywny sposób na poziom jakości życia i zachorowalności wśród społeczeństwa.

Stąd duży nacisk instytucji rządowych, samorządowych i organizacji NGO na wprowadzanie ekoinnowacji na różnych płaszczyznach, rozpoczynając od budowania:

 • społeczności ekologicznej – segregującej śmieci, racjonalnie używającej zasobów (np. wody), wybierającej i promującej ekologiczne rozwiązania (np. opakowania, oświetlenie, samochody hybrydowe, rozwiązania budowlane),
 • gospodarki – preferowanie wdrożeń zielonych technologii, polityka opłat środowiskowych, zamówienia publiczne,
 •  oraz poprzez świat nauki – promowanie i opracowywanie zielonych technologii, programy kształcenia,
 • a skończywszy na programach środowiskowych, rewitalizacji obszarów skażonych, ochronie dóbr naturalnych itp.

W każdym z tych obszarów działalności człowieka  można wymieniać wiele już wdrożonych przykładów. My jednak chcemy iść dalej i skupić się na procesie kreowania i wprowadzania innowacji, przede wszystkim na definiowaniu problemów, a także znajdowaniu rozwiązań i sposobów ich realizacji, tak aby stanowiły wymierne korzyści dla człowieka i społeczeństwa.

Głównym celem konferencji jest pobudzenie kreatywności w obszarze ekoinnowacji. Celami cząstkowymi są promocja postaw proekologicznych i proinnowacyjnych społeczeństwa, pokazanie innowacyjnych proekologicznych technologii, nagrodzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska. Dodatkowo wydarzenia zostały zaplanowane tak, aby nastąpiła wspólna integracja środowiska naukowego i przedsiębiorców, której efektem byłoby przygotowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych z obszaru ekoinnowacji.

Chcemy również, aby konferencja miała charakter ekologiczny. Dlatego planujemy wprowadzenie proinnowacyjnych rozwiązań, takich jak:

 • treści, agenda, materiały konferencyjne dostępne na internecie i na urządzeniach mobilnych (w miejscu konferencji gwarantujemy Wi-Fi),
 • gadżety proekologiczne,
 • minimalizacja kampanii reklamowej w formie papierowej na rzecz mediów społecznościowych i internetowych.

Serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców, organizacje proekologiczne do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Razem dla ekoinnowacji

Organizatorzy konferencji

.

.

Tematyka konferencji

 

Albert Einstein powiedział „Niedorzecznością jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Stąd ludzie wykształceni o szerszym spojrzeniu poszukują nowych rozwiązań lub udoskonalają obecne. Takie działania możemy nazwać innowacją. Obecnie społeczeństwo ma problem z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego korzystania z zasobów naturalnych. Stanowi to przyczynę pojawienia się problemów, takich jak:

 • smog i zanieczyszczenie powietrza w miastach,
 • obniżenie jakości życia ludzi (zdrowie, stres),
 • potrzeby energii cieplnej i elektrycznej,
 • emisja gazów (odorów) i odpadów przez przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • problemy z żywnością,
 • i inne.

Odpowiedzią na powyższe problemy są różnego rodzaju badania oraz opracowania nowych materiałów, urządzeń, technologii i technik sposobu zarządzania surowcami, optymalizacja produkcji, nowe produkty i nowe rynki.

Większość tych rzeczy powstaje przy interdyscyplinarnej współpracy naukowców. Stąd zapraszamy serdecznie naukowców z takich obszarów nauki jak:

 • ochrona środowiska,
 • biotechnologia i rolnictwo,
 • chemia, inżynieria i technologia,
 • projektowanie,
 • maszynoznawstwo,
 • budownictwo,
 • energetyka w tym energia odnawialnej,
 • ekonomia i pokrewne.

Z doświadczenia wiemy, że interdyscyplinarność kontaktów i współpracy wpływa
na podejmowanie inicjatyw ekoinnowacyjnych oraz przekłada się na sukces naukowy
i biznesowy.

 

.

.

.

.

Kontakt

Konferencja jest organizowana przez trzy instytucje:


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów

www.upwr.edu.pl

Stowarzyszenie Eko-Biegły, instytucja pożytku publicznego działająca na terenie całego kraju od roku 2001, zajmująca się ekologią

www.ekobiegly.pl

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych, Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP: 8943033224  KRS: 0000393618  REGON: 021707051, fundacja@plusuj.pl

www.plusuj.pl

konferencja@klasterbri.pl

Kontakt personalny

dr inż. Jacek Doskocz

jacek.doskocz@plusuj.pl

tel.: +48 668 419 147

Komitet naukowy i organizacyjny, zaproszeni goście

Komitet naukowy, zaproszeni goście:

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

prof. dr hab. Anna Karczewska

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

prof. dr hab. Leszek Kuchar

dr hab. inż Janusz Janiczek

dr inż. Monika Michalska

dr inż. Anna Stanclik (Kozik)

dr Kornelia Kwiecińska

dr inż. Jacek Doskocz

dr inż. Łukasz Szałata

dr inż. Piotr Psuja

dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

mgr inż. Agata Piechocka

mgr inż. Mateusz Cuske

mgr inż. Magdalena Bartosik

***

Komitet organizacyjny:

inż. Justyna Klekot

inż. Wojciech Nowacki