Nagrody, regulamin

 

W celu promowania działań proinnowacyjnych i proekologicznych oraz współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, komitet organizacyjny konferencji postanowił utworzyć następujące kategorie nagród:

 • Nagroda za ekoinnowacyjne badania – dla naukowców prezentujących na konferencji wyniki swoich prac badawczych.
 • Nagroda za ekoinnowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie – dla firm, które opracowały lub, wdrożyły lub stosują nowoczesne rozwiązania zwiększające ochronę środowiska.
 • Nagroda za ekoinnowacyjny produkt – dla firmy, które opracowały lub sprzedają produkty wpływające pozytywnie na środowisko.
 • Nagroda za proekoinnowacyjne  działania – dla instytucji  lub firm za podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie innowacji, ekologii.

 1. Nagroda spełnia funkcję opiniotwórczą. Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów ma na celu pomóc producentom lub wyłącznym dystrybutorom produktów, instytucjom lub naukowcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w potwierdzeniu, że ich działania mają charakter proekologiczny i proinnowacyjny.
 2. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu bez ograniczeń pól eksploatacji.
 3. O przyznaniu Nagrody decydują wyłącznie głosy ekspertów. Nagroda jest przyznawana tylko w przypadku zdecydowanej większością głosów ekspertów (minimum 2/3).
 4. Zespół Ekspertów będzie rozpatrywał jako kandydatów do Nagrody tylko zgłoszenia dobrowolne.
 5. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów oraz Organizator zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy procesu oceniania.
 6. Zespół Ekspertów nie udziela nikomu informacji o powodach negatywnej oceny.
 7. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na łamach strony http://ecoinnovationsummit.eu oraz innych stron.
 8. Procedura zgłaszania i wyłaniania nagrodzonych :
  • w przypadku Nagrody pierwszej: Nagroda za ekoinnowacyjne badania jest przyznawana naukowcowi lub grupie naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań  na organizowanej konferencji naukowej. Decyzja o przyznawaniu jest podejmowana na podstawie przesłanego zgłoszenia oraz prezentacji referatu lub posteru. Na zakończenie konferencji jest wręczana nagroda.
  • w przypadku trzech pozostałych kategorii zgłoszenia są przyjmowane mailowo. Wypełniony formularz należy przesłać na adres konferencja@ecoinnovationsummit.eu do dnia 29 maja 2017.  Zgłoszenia mogą być samodzielne lub przez organizatorów. W przypadku samodzielnego zgłoszenia opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 498,00 złotych. W ramach opłaty wliczone jest: udział przedstawiciela firmy w konferencji, umieszczenie informacji w książce abstraktów, możliwość postawienia roll up, wystawiane materiałów informacyjnych oraz informacje uzasadniające decyzje.  W przypadku pozytywnej decyzji nagrodzony otrzymuje: statuetkę, dyplom w języku polskim i angielskim, uzasadnienie przyznania wyróżnienia oraz prawo do umieszczania oznaczenia graficznego na swojej stronie dotyczącego otrzymanej nagrody. Nagrody będą wręczane na konferencji.
 9. Nagrody są powiązane z konferencją ECO-INNOVATION-SUMMIT.EU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

formularz zgłoszeniowy do nagrody